Mijn winkelwagen

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Voorwaarden

1. Algemeen
1-1 Op al onze artikelen zijn de volgende leveringsvoorwaarden en betalingscondities van toepassing. De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij of opdrachtgever (hierna: de opdrachtgever) van Company2Wear wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1-2 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e-mail of fax.
1-3 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
1-4 Aangezien kleuren door gebruik van verschillende apparatuur(computerinstellingen) of persoonlijke interpretatie afwijken, kan kleurverschil van textiel niet uitgesloten worden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Company2Wear en de opdrachtgever tot: computergestuurd en machinaal borduren van bijvoorbeeld namen, emblemen, logo's op alle soorten textiel, kleding, caps, leer etc..

2.  Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
2-1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en staan vermeld in euro's en zijn exclusief BTW.
2-2 Company2Wear is niet verantwoordelijk voor schrijffouten. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Company2Wear of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging van Company2Wear van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

3. Factuur en betaling
3-1 De factuur is gebaseerd op het in de offerte vermelde bedrag inclusief bijzondere afspraken.
3-2 Betalingen of aanbetalingen dienen vooruit te geschieden via een overschrijving of telebankieren.
Zodra uw betaling ontvangen is zullen wij tot bestelling, productie en verzending overgaan.
3-3 Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen zal Company2Wear tevens naast de prijzen ook de kosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht, zoals verzend- en materiaalkosten, aan de opdrachtgever in rekening brengen.
3-4 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de factuur is gesteld. Het is de opdrachtgever niet toegestaan op de factuur enige bedragen in mindering te brengen dan wel te verrekenen. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente, welke 2 procentpunten hoger ligt dan de wettelijke rente, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
3-5 In geval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief conform de voorwaarden van Credifixx (www.credifixx.nl).  

4. Levering en verzenden
4.1 Voor standaardverzending vragen wij een bijdrage overeenkomstig met de tarieven van Post NL. (wordt vermeld op uw bevestiging)
4.2 Bij leveringen buiten Nederland doch binnen de EU vragen wij een bijdrage overeenkomstig met de hiervoor geldende tarieven van Post NL.
4-3 Indien onze producten niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren of vervangende artikelen te bestellen.
 
5. Suggesties of vragen
5-1 Heeft u suggesties of vragen, stuur dan een e-mail naar info@company2wear.nl  
5-2 Company2Wear kan een order beëindigen of een koper weigeren.
5.3 Onze producten kunnen in overleg met Company2Wear geruild worden.

6.2 Uw bestelling wordt op risico van de koper verstuurd.
Zoekgeraakte zendingen worden niet door ons vergoed. Om dit te voorkomen kunnen wij, tegen meerprijs, de bestelling aangetekend verzenden.

7. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Company2Wear gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

8. Copyright
Alle rechten van deze website zijn aan Company2Wear voorbehouden.
Alleen met toestemming van Company2Wear mogen inhoudelijke informatie en/of beelden verspreid of gekopieerd worden.

9. Wijziging, intrekking van opdrachten
9-1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Company2Wear gerechtigd de termijn en/of de factuur aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
9-2 Indien een opdracht door de opdrachtgever om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken, is hij betaling van het volledige overeengekomen bedrag met betrekking tot de opdracht verschuldigd.

10. Uitvoering van de opdrachten
10-1 Company2Wear is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel. Inherent aan het druk- of borduurproces is echter dat er bij twee gelijke bedrukkingen of borduringen geringe kwaliteitsverschillen optreden, mede door het deels handmatige proces, zoals bijvoorbeeld het inspannen van textiel, als ook door de verschillen in de (aangeleverde) kwaliteit van een te borduren product.
10-2 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Company2Wear het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn/haar verantwoordelijkheid voor de behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Voordat wij overgaan tot productie ontvangt u een digitale proef ter goedkeuring.

11. Borduurkaart(en)
11-1 Voor het uiteindelijke technisch borduurproces is het noodzakelijk dat voor elk beeldmerk (afbeelding of logo e.d.) een zo genaamde “borduurkaart” wordt aangemaakt. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht die echter niet de werkelijke arbeidskosten dekken. De borduurkaarten kunnen door een opdrachtgever bij beëindiging van de relatie met Company2Wear worden opgevraagd. Voor het dan alsnog kostendekkend maken, als ook voor de te verrichten administratie en overige handelingen, wordt € 125,-- in rekening gebracht per opgevraagde borduurkaart.

12. Reclames en geschillen
12-1 De opdrachtgever dient klachten over de opdracht zo spoedig mogelijk aan Company2Wear kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Company2Wear te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

13. Overmacht
13-1 Company2Wear is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- en stiptheidsacties en uitsluiting, vertraagde verstrekking aan Company2Wear van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten, ziekte van werknemers ongevallen en bedrijfsstoringen en storingen in de computerapparatuur van Company2Wear.
13-2 In geval van overmacht aan de zijde van Company2wear, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan een maand zijn zowel Company2Wear als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

14. Aansprakelijkheid, vrijwaring
14-1 Company2Wear is nimmer aansprakelijk voor schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en winstderving.
14-2 Bij sterke en onacceptabele afwijkingen van de borduringen en/of beschadiging van het geborduurde aangeboden product, wordt een vergoeding verleend door Company2Wear ter hoogte van de prijs van de borduringen, doch altijd met een maximum van 50% van de prijs van het beschadigde product.
Een vergoeding voor beschadigde en/of kwalitatief lagere borduringen wordt niet verleend indien Company2Wear vooraf schriftelijk (dit kan dus ook per e-mail) aan de opdrachtgever heeft laten weten dat de kwaliteit van het (aangeleverde) product dermate laag is zodat er een sterk vergroot risico bestaat van beschadiging en/of dat de kwaliteit van de borduring niet voldoet aan de normaal te verwachten standaardkwaliteit bij soortgelijke borduringen op kwalitatief betere producten.
14-3 Company2Wear is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen en/of informatie of informatiedragers.
14-4 Wij kunnen artikelen die gedragen, beschadigd of kwijtgeraakt zijn, of op andere wijze niet aan onze richtlijnen voldoen, niet als retourzending accepteren.

15. Ontbinding
15-1 Company2Wear is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
15-2 Indien Company2Wear door omstandigheden, die niet voor zijn rekening komen, niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop Company2Wear geen invloed kan uitoefenen.

16. Auteursrechten
16-1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Company2Wear het auteursrecht op de door Company2Wear vervaardigde, aangepaste of anderszins in het kader van de opdracht gebruikte logo's of andere afbeeldingen.
De opdrachtgever vrijwaart Company2Wear tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

17. Toepasselijk recht
17-1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Company2Wear is Nederlands recht van toepassing.
17-2 Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.